Tag Archive for ใบขับขี่ในอเมริกา

ใบขับขี่ในอเมริกา (Driver license ) สำคัญอย่างไร และมีขั้นตอนอย่างไร

ใบขับขี่ในอเมริกา (Driver license )
Virginia Driver’s License
   กฎหมายของแต่ละรัฐในอเมริกาไม่เหมือนกัน บางรัฐมีใบขับขี่สากลก็สามารถขับรถที่นี่ได้เลย แต่บางรัฐต้องสอบให้ได้ใบขับขี่ของรัฐนั้นๆก่อนจึงจะสามารถขับรถได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ใบขับขี่ในอเมริกานอกจากจะเป็นใบอนุญาติขับรถแล้ว ก็สามารถเป็นเหมือนบัตรประชาชนได้เลย Read more