เอกสารในการสมัคร visa อเมริกา

จากการที่เราจัดการเอกสารในการสมัคร visa อเมริกา ด้วยตัวเอง เอกสารต่างๆที่ต้องเตรียมไปมีเยอะมากค่ะ แต่ขึ้นอยู่กับแต่ละคนด้วยนะค่ะ หลายคนคิดว่ามีเยอะไว้นั่นแหละดี จะได้อุ่นใจ (เห็นหลายคนหอบโฉนดที่ดินเป็นสิบ ที่บ้าน และใบแสดงตัวต่างๆมากมาย เรียกได้ว่า การมาสัมภาษณ์ครั้งนี้ ก็ได้ขนสินทรัพย์ทั้งหมดที่มีมาด้วยเลย )

เราจึงอยากแยกเอกสารเป็น 2 ชุดใหญ่ดังนี้ค่ะ

1 เอกสารที่ต้องแสดง ทางเจ้าหน้าที่จะขอดูก่อนเลย เมื่อมาถึงสถานทูต

– หนังสือเดินทาง พาสปอร์ต อายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน (หากมีหนังสือเดินทางเล่มเก่าให้นำมาแสดงด้วย)

– หน้ายืนยันการจองนัดสัมภาษณ์

– หน้ายืนยันของแบบฟอร์มการสมัครวีซ่า อเมริกา ดีเอส-160

– รูปถ่ายที่ตรงตามข้อกำหนด ฉากหลังสีขาวเท่านั้น  ขนาด 2 X 2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ (ตอนแม่เราเข้าคิวตรวจเอกสารเพื่อสัมภาษณ์ ผลปรากฎว่ารูปภาพไม่สามารถสแกนได้ ทางเจ้าหน้าที่บอกว่ารูปถ่ายของแม่เรา ฉากหลังเป็นสีขาวขุ่น ไม่ตรงตามที่เค้ากำหนด พวกเราต้องออกจากคิว เพื่อไปถ่ายรูปกันใหม่ ทุลักทุเลจริงๆ เข้ามาอีกที คนเข้าคิวเป็นร้อย น่าเจ็บใจจริงๆค่ะ แทนที่จะได้สัมภาษณ์คิวแรกๆ ดังนั้นการถ่ายรูปต้องมั่นใจจริงๆนะค่ะว่า ช่างถ่ายภาพรู้กฎระเบียบดี อย่าลืมว่า ฉากหลังต้องเป็นสีขาวเท่านั้นนะค่ะ จะได้ไม่ต้องมาเสียเวลาเหมือนพวกเรา)

– ใบเสร็จค่าธรรมเนียมการสมัครวีซ่า (เราไปจ่ายค่าธรรมเนียมหลังจากวันได้ใบนัดสัมภาษณ์แล้ว จำนวน 5,120 บาท)

2 เอกสารสนับสนุนการสมัครวีซ่า เพื่อสนับสนุนจุดประสงค์การเดินทาง แสดงความผูกพันที่มีต่อประเทศไทย และไม่มีจุดประสงค์ไปอยู่เป็นการถาวรที่อเมริกา (เจ้าหน้าที่สถานทูตอาจจะขอดู หรือ อาจจะไม่ดูเอกสารเหล่านี้เลยก็ได้)

– สำเนาทะเบียนบ้าน (เอาตัวจริงไปด้วยค่ะ)

– สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (เอาตัวจริงไปด้วยค่ะ)

– สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร ที่มีอายุบัญชีมากกว่า 6 เดือน (หากเล่มปัจจุบันมีอายุไม่ถึง 6 เดือน ต้องถ่ายสำเนาเล่มเก่าทั้งเล่มด้วย) และหนังสือรับรองจากธนาคาร

– หลักฐานทางด้านการทำงาน (เอกสารที่ยื่นวีซ่าทุกอย่าง จะต้องออกไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันเดินทาง)

– ในกรณีที่ผู้ยื่นเป็นลูกจ้าง ข้าราชการ ให้แสดงหนังสือรับรองการทำงานจากบริษัทหรือหน่วยงานที่สังกัดเป็นภาษาอังกฤษตัวจริง ( ให้ระบุตำแหน่ง, วันเริ่มทำงาน, อัตราเงินเดือน และ ระยะเวลา ที่เราได้รับอนุญาตให้ลางานได้ กรณีข้าราชการ และลูกจ้างของรัฐบาลไทย ควรมีใบอนุมัติการลาหยุดงานมาแสดง)

– ในกรณีที่ประกอบธุรกิจส่วนตัว ให้แสดงหนังสือรับรองจดทะเบียนการค้า

– ในกรณีนักเรียนหรือนักศึกษา ให้แสดงหนังสือรับรองสถานภาพการเป็นนักศึกษา เป็นภาษาอังกฤษตัวจริง

– ผู้ที่จะเดินทางไปอเมริกา เพื่อทำธุรกิจ เช่น ฝึกงาน หรือ เข้าร่วมประชุม ควรมีจดหมายจากบริษัทต่างประเทศที่เรากำลังจะไปติดต่อมาแสดงด้วย

– หากมีจดหมายรับรองจากคนที่อยู่ที่อเมริกาด้วยจะยิ่งดี

– ทะเบียนสมรส หรือกรณีหย่า ขอสำเนาทะเบียนหย่า

– ใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล (กรณีที่เคยมีการเปลี่ยนชื่อ หรือ นามสกุล)

– กรณีผู้อยู่ใต้อุปการะเลี้ยงดู เช่น แม่บ้านที่ไม่ได้ทำงาน ให้แสดงทะเบียนสมรส, หนังสือรับรองการทำงาน, สำเนาสมุดเงินฝาก, ทะเบียนบ้าน, บัตรประชาชนของสามี

– สำหรับผู้เยาว์จะต้องแสดงหลักฐานทาง เศรษฐกิจของบิดา-มารดา หลักทรัพย์: แสดงเอกสารทางการเงิน เพื่อพิสูจน์ว่าครอบครัว มีฐานะทางการเงินเพียงพอ ที่จะครอบคลุมค่าใช้จ่าย ในการเดินทาง หลักฐานดังกล่าว อาจเป็น สมุดบัญชีเงินจากประจำ บัญชีกระแสรายวัน บัญชีออมทรัพย์และ /หรือ ตั๋วสัญญาใช้เงิน ควรยื่นแสดงเอกสารตัวจริงเท่านั้น  ให้แสดงหนังสือรับรองการทำงาน, ทะเบียนบ้าน, บัตรประจำตัวประชาชนของบิดา – มารดาเพิ่มเติม และหนังสือให้ความยินยอมบุตรเดินทางกับบุคคลอื่นได้ ออกโดยอำเภอหรือสำนักงานเขต ถ้าบิดาหรือมารดาถึงแก่กรรม ต้องมีสำเนามรณะบัตร

– หลักฐานอื่นๆ: สามารถใช้ ภาพถ่ายพิธีสมรส และสูติบัตร เพื่อยืนยันความผูกพันทางครอบครัว หากใครที่มีอาชีพ เป็นนายแพทย์ ทนายความ วิศวกร หรือสมาชิกสมาคมวิชาชีพอื่นใด ควรนำใบอนุญาต การประกอบอาชีพนั้นๆ มาแสดง เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการขอวีซ่าอเมริกาด้วย

– ให้เขียนรายละเอียดการเดินทางคร่าวๆ (Itinerary) และค่าใช้จ่ายที่จะต้องใช้เมื่อมาอเมริกา (ลองเรียบเรียงดูนะค่ะ เค้าอาจจะไม่ถามหรือถ้าถาม เราก็สามารถตอบได้ค่ะ)

เนื่องจากสภาพแวดล้อมทางครอบครัว สังคม และอาชีพ ของแต่ละบุคคลแตกต่างกันไป จึงไม่สามารถระบุได้ว่า เอกสารใดที่เราเตรียมมาแล้วนั้น จะสามารถรับประกันได้ว่า เราจะได้รับวีซ่า อเมริกา  แต่อย่าลืมนะค่ะ ว่าเราต้องเตรียมความพร้อม และแสดงเอกสารที่แสดงได้ว่าเราไม่หลบหนีไปอยู่ที่อเมริกาถาวร แน่นอน !!  


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *