สัพเพเหระในอเมริกา

ตัวอย่างข้อสอบขับรถในอเมริกา ชุด9

Part 2 : Tests your general knowledge with
multiple choice questions

1 Broken white lines mean
a. passing is permitted in either direction.
b. separate lanes of traffic going in the same direction.
c. passing is not permitted in either direction.
d. railroad crossing ahead.

2 The speed limit in business zones is
a. 15 mph.
b. 25 mph.
c. 30 mph.
d. 35 mph
3 When a school bus stops to load or unload children, vehicles traveling
in the same direction as the bus must:

a. Slow down and proceed with caution.
b. Maintain speed.
c. Stop until all persons are clear and the bus moves again.
d. Stop, then proceed with caution.

4 Before changing lanes
a. use your turn signal
b. check for other drivers who also may be moving into the same lane
c. check your side and rearview mirrors
d. all of these

5 When passing another vehicle:
a. Do not accelerate to pass
b. honking and flashing their lights.
c. you can see the front of the passed vehicle in your rearview mirror
d. all of the above

6 If driving during heavy rain , a driver should
a. Use high-beam.
b. Use low-beam.
c. Do not turn on headlights.
d. check your side and rear view mirrors.

7 When should you turn on your headlights
a. At sunset
b. when heavy rain
c. At day time
d. you must use your headlights at night and at other times when it’s hard to see.

8 Every time you get behind the wheel, you
a. accept responsibility for your actions
b. must obey Virginia’s traffic laws
c. must ensure you are a safe driver
d. all of these

9 Always wear your shoulder strap seat belt
a. behind your back
b. under your arm
c. loosely
d. snug without any slack

10 The safest place to install a child safety seat is in
a. the front passenger seat.
b. the driver’s side back seat.
c. the center back seat.
d. any passenger seat – they are equally safe

11 You must yield for
a. pedestrians who are crossing a street
b. funeral processions
c. all military convoys
d. All of these

12When driving on a slippery surface such as snow or ice, you should
a. Allow extra space between your car and the car ahead.
b. Shift to a low gear before going down steep hills
c. Reduce your speed
d. All of the above
13 You have stopped at a red light at an intersection. An emergency vehicle with
flashing lights is approaching from behind. What should you do?

a. Immediately drive through the intersection and stop.
b. Drive forward, even if it means blocking the intersection, and move to the right
c. Turn to the left in the intersection and stop at the right side of the road.
d. Obey any instructions from firefighters or police officers.

14 Zero tolerance is
a. a law that makes it illegal for youth under 21 to drive with a blood alcohol content of .02 or higher.
b. getting good grades.
c. a smart teenager.
d. none of the above

15 You may not park
a. within 15 feet of a fire hydrant.
b. within 50 feet of a railroad crossing.
c. within 20 feet of an intersection.
d. all of the above.

16 If you are involved in a crash, you must:
a. Take the person to the nearest hospital.
b. Continue home and file a crash report.
c. Stop, help any injured, report the crash to the police, exchange information and notify
your insurance company.
d. Check your car for damages.

17The correct hand signal for left turn is:
a. Right hand and arm pointing downward.
b. Left hand and arm pointing straight out.
c. Left hand and arm pointing downward.
d. Left hand and arm pointing upward.

18If you drive after drinking, be aware that alcohol
affects:

a. Your coordination.
b. Your vision.
c. Your judgment.
d. All of these.

19 Twelve ounce of beer is the same as
a. a shot of liquor
b. two-ounce glass of wine
c. two ounce of beer
d. All of these.

20 Passing is unlawful and unsafe
a. on hill, curve, at intersection or railroad crossings
b. off the pavement or shoulder of the road
c. when school bus is stopped to load or unload passengers
d. All of these.

21 The only way to avoid the riks of drinking and driving is

a. decide before you start drinking that you are not going to drive
b. take a cold shower before driving
c. eat a lot of food before drinking
d. drink coffee before driving
22 The small size of a motorcycle can cause you to misjude the motorcycle’s speed and distance. You should
a. no need to check for motorcycles
b. check twice for motorcycles and use extra caution
c. honk and flash for motorcycles
d. exceed the speed limits to pass

23 Who is responsible for making sure that children are properly secured.

a. Driver.
b. Passenger.
c. Children.
d. None of above.
24 An unattended vehicle or other property demage in a crash if you
cannot locate anyone you should

a. continue home
b. leave a note that can be found easily at the scene of the crash
c. cheack your car demages
d. report the crash to insurance company

25 If you move you are required to notify DMV within

a. 15 days
b. 30 days
c. 45 days
d. 60 days.


Answer

1) b: separate lanes of traffic going in the same direction.
2) b: 25 mph
3) c: Stop until all persons are clear and the bus moves again.
4) d: all of these
5) c: you can see the front of the passed vehicle in your rearview mirror
6) b: Use low-beam
7) d: you must use your headlights at night and at other times when it’s hard to see.
8) d: all of these
9) d: snug without any slack
10) c: the center back seat
11) d. All of these
12) d: all of the above
13) d: Obey any instructions from firefighters or police officers.
14) a: a law that makes it illegal for youth under 21 to drive with a blood alcohol
content of .02 or higher.
15) d: all of the above
16) c: Stop, help any injured, report the crash to the police, exchange information
and notify your insurance company.
17) b: Left hand and arm pointing straight out.
18) d: All of these
19) a: a shot of liquor
20) d: All of these.
21) a: decide before you start drinking that you are not going to drive
22) b: check twice for motorcycles and use extra caution
23) a: Driver.
24) b: leave a note that can be found easily at the scene of the crash
25) b: 30 days.

หรือเพื่อนๆสามารถเข้าไปดูตัวอย่างข้อสอบและเทคนิคต่างๆเพิ่มเติมได้ที่เว็บนี้ค่ะ DMVVATEST


บทความที่เกี่ยวข้อง

ตัวอย่างข้อสอบขับรถในอเมริกา ชุด1

ตัวอย่างข้อสอบขับรถในอเมริกา ชุด2

ตัวอย่างข้อสอบขับรถในอเมริกา ชุด3

ตัวอย่างข้อสอบขับรถในอเมริกา ชุด4

ตัวอย่างข้อสอบขับรถในอเมริกา ชุด5

ตัวอย่างข้อสอบขับรถในอเมริกา ชุด6

ตัวอย่างข้อสอบขับรถในอเมริกา ชุด7

ตัวอย่างข้อสอบขับรถในอเมริกา ชุด8


GoGoAmerica.com เว็บรวมหลากหลายเรื่องราวน่ารู้ใน อเมริกา ทั้ง วัฒนธรรม อาหาร ชีวิตความเป็นอยู่ การหางานในอเมริกา สถานที่เที่ยว สำหรับคนไทยที่มีเป้าหมายในอเมริกาไม่ควรพลาด


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *