คนไทยที่ถือ กรีนการ์ด

กรีนการ์ด หรือ Permanent Resident Card คือ บัตรประจำตัวของผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวรในสหรัฐอเมริกา ผู้ถือกรีนการ์ดจะได้รับอนุญาตให้อยู่ และทำงานในอเมริกาได้อย่างถูกกฎหมาย ผู้ที่ถือกรีนการ์ดจำเป็นจะต้องทำตามกฎระเบียบของ USCIS อย่างเคร่งครัดเพื่อรักษาสถานะของตน เช่น

  • การจ่ายภาษี
  • การปฏิบัติตามกฎหมาย
  • การขอต่ออายุกรีนการ์ดก่อนวันหมดอายุ
  • การแจ้งที่อยู่ใหม่ต่อ Department of Homeland Security(DHS) ภายใน 10 วัน   เมื่อมีการย้ายที่อยู่

รวมถึงการเดินทางออกนอกประเทศ ซึ่งระเบียบของ USCIS ระบุว่า ผู้ที่จะเดินทางออกนอกสหรัฐอเมริกาเกินกว่า 12 เดือน ควรจะยื่นขอ Re-entry Permit จาก USCIS ก่อนออกสหรัฐอเมริกา ซึ่ง Re-entry Permit จะมีอายุไม่เกิน 2 ปี ทั้งนี้ิ Re-entry Permit มิได้เป็นการยืนยันว่าผู้เดินทางสามารถเข้าประเทศได้ แต่เป็นการแสดงว่าได้เดินทางกลับจากการเดินทางออกนอกประเทศเป็นการชั่วคราว

GoGoAmerica.com- ด้านหลังกรีนการ์ด

นอกจากนี้ ผู้ที่ไม่สามารถเดินทางกลับสหรัฐอเมริกาภายในระยะเวลาที่กำหนดของการถือกรีนการ์ด (1 ปี) หรือการถือ Re-entry Permit (2 ปี) ควรยื่นขอ Returning Resident (SB-1) Immigrant Visa จากสถานฑูต หรือสถานกงสุลใหญ่สหรัฐฯ ที่อยู่ใกล้

ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.uscis.gov/resources หัวข้อ How do I customer guides และ http://travel.state.gov/visa หัวข้อ Immigrants to the US – Visa Information for Immigrants- Returning Resident Visas and International Travel for Permanent Residents

 

กรีนการ์ดกับหนังสือเดินทางไทย

ผู้ถือกรีนการ์ด สามารถเดินทางเข้าออกสหรัฐอเมริกา โดยไม่ต้องมีวีซ่าประเภทอื่นอีก แต่ยังต้องใช้หนังสือเดินทางของไทยในการเดินทาง และใช้เป็นหลักฐานแสดงตัวต่อเจ้าหน้าที่สายการบิน และเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง ข้อมูลในกรีนการ์ด จึงควรตรงกับข้อมูลในหนังสือเดินทางไทย

GoGoAmerica.com กรีนการ์ด

ผู้ที่ใช้นามสกุลของคู่สมรสใน กรีนการ์ด ควรแจะแก้ไขนามสกุลในหนังสือเดินทางให้ตรงกัน เพื่อความสะดวกในการเดินทาง และหลีกเลี่ยงปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น (แม้ว่าที่ผ่านมา สถานเอกอัคราชฑูตฯ จะได้รับแจ้งจากคนไทยว่า สามารถใช้ทะเบียนสมรส หรือหย่าตัวจริง เป็นหลักฐานแสดงพร้อมกรีนการ์ดในการเข้าประเทศได้ก็ตาม)

นอกจากนี้ สิ่งที่ควรพึงระวังในการเดินทางระหว่างประเทศสำหรับผู้ที่ถือ กรีนการ์ด คือ การจองบัตรโดยสารเครื่องบิน ซึ่งจะต้องจองให้ตรงกับชื่อและนามสกุลในหนังสือเดินทาง ไม่ใช่ กรีนการ์ด ค่ะ

ขอขอบคุณข้อมูลจาก คู่มือคนไทยในสหรัฐอเมริกาLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *