สัพเพเหระในอเมริกา

ตัวอย่างข้อสอบขับรถในอเมริกา ชุด8

Part 2 : Tests your general knowledge with
multiple choice questions

1 Broken yellow line alongside a solid yellow line mean

a. passing is permitted in either direction.
b. passing is not permitted in either direction
c. passing is allowed from the side of the brokenline, but not from the side of the solid line
d. pedestrian crossing ahead.

2 You have stopped at a red light at an intersection. An emergency vehicle with flashing lights is approaching from behind. What should you do?

a. Immediately drive through the intersection and stop.
b. Turn to the left in the intersection and stop at the right side of the road.
c. Obey any instructions from firefighters or police officers.
d. Drive forward, even if it means blocking the intersection, and move to the right

3 When two vehicles from different directions arrive at the same time at an intersection with no signs or signals,

a. accept responsibility for your actions
b. the driver on the right must allow the driver on the left to go first
c. the driver on the left must allow the driver on the right to go first
d. none all of these

4 You must yield to funeral processions.

a. Do not cut through
b. Do not join or interfere with a funeral procession.
c. You must obey all traffic signs and signals.
d. All of these

5 The correct hand signal for stopping is:

a. Right hand and arm pointing downward.
b. Left hand and arm pointing .downward
c. Left hand and arm pointing straight out.
d. Left hand and arm pointing upward.

6 When a school bus stops to load or unload children, you are traveling in the opposite direction on a roadway with a median or barrier dividing the road, you may

a. Slow down and proceed with caution.
b. You do not have to stop
c. Stop, then proceed with caution.
d. Stop until all persons are clear and the bus moves again

7 If your vehicle is equipped with airbags, you should

a. tilt your steering wheel downward if possible, so the airbag points toward your chest instead of your head of neck.
b. buckle up.
c. move your seat back so that you are at least 10 inches from the steering wheel.
d. all of the above.

8 The penalty for conviction of driving under the influence (DUI) is

a. fines.
b. loss of driver’s license.
c. jail time.
d. all of the above.

9 Never follow any emergency vehicle closer than

a. 800 feet.
b. 250 feet.
c. 100 feet.
d. 500 feet.

10 The best way to see a car in your blind spot is

a. quickly turning your head and glancing over your shoulder
b. Pay attention to changing traffic patterns and always follow the roadway
c. look behide
d. slow down

11 Use Low-beams whenever you are within

a. 100 feet of the vehicle ahead.
b. 200 feet of the vehicle ahead.
c. 300 feet of the vehicle ahead.
d. 500 feet of the vehicle ahead.


12 When changing lanes you should

a. check your side and rear view mirrors.
b. use your turn signal to let other drivers know you plan to change lanes.
c. quickly glance over your shoulder and check for any vehicles that may be in your blind spot
d. all of the above

13 You may pass on the right if

a. the vehicle you are passing has not accelerated to pass
b. the vehicle you are passing has honked and flashed
c. you can see the front of the passed vehicle in your rearview mirror
d. the vehicle you are passing has signaled and is making a left turn

14A speed limit is

a. the suggested speed to travel on a road under ideal conditions.
b. the minimum legal speed you can travel on a road under ideal conditions.
c. the maximum legal speed you can travel on a road under ideal conditions.
d. none of the above

15 Trucks, tractor-trailers and recreational vehicles are

a. prone to accelerate slowly and require greater stopping distances.
b. longer, higher, and wider than other vehicles.
c. different from smaller vehicles because their size and
configuration creates blind spots where crashes are more likely to occur.
d. distinguished by all of the above characteristics

16 To make a left turn
a. you should be in the lane closest to curb
b. you should be in the furtest left lane possible.
c. you should turn on your right-turn signal
d. all of above

17 Driver age 21 or older are considered to be DUI if blood alcohol
content

a. 0.02 or higher
b. 0.06 or higher
c. 0.08 or higher
d. 0.09 or higher

18 Approximately half of all fatal motorcycle crashes involve
automobiles cuased by

a. motorist’s failure to see a motorcycle in traffic
b. size of motorcycle
c. speed of motorcycle
d. None of above

19 Bicycle

a. Do not have any rules
b. Obay the same traffice rules
c. Do Not Obay the same traffice rules
d. None of above

20 You may not park

a. within 15 feet of a fire hydrant.
b. within 50 feet of a railroad crossing.
c. within 20 feet of an intersection.
d. all of the above.

21 When should you turn on your headlightsa. At sunset
b. when heavy rain
c. At day time
d. you must use your headlights at night and at other times when it’s hard to see.

22 How should you remove snow and ice from your cara. remove snow from hood
b. remove snow from windows only
c. remove snow from entire car, including the roof,hood and rear of the vehicle
d. no need to remove snow from the car

23 Combining alcohol with other drugs usually
a. Decrease the effects
b. multiplies the effects
c. Not effects
d. same effects

24 An unattended vehicle or other property demage in a crash if you cannot locate anyone you should
a. continue home
b. leave a note that can be found easily at the scene of the crash
c. cheack your car demages
d. report the crash to insurance company

25 To obtain license plates , you must have

a. health insurance
b. home insurance
c. liability insurance
d. all of above

Answer

1) c: passing is allowed from the side of the brokenline, but not from the side of the solid line
2) c: Obey any instructions from firefighters or police officers
3) c: the driver on the left must allow the driver on the right to go first
4) d : All of these, Do not cut through, join or interfere with a funeral procession.
5) b: Left hand and arm pointing downward
6) b: You do not have to stop
7) d: all of the above.
8) d: all of the above
9) d: 500 feet.
10) a: quickly turning your head and glancing over your shoulder
11) b: 200 feet of the vehicle ahead.
12) d: all of the above
13) d: the vehicle you are passing has signaled and is making a left turn
14) c: the maximum legal speed you can travel on a road under ideal conditions.
15) d: distinguished by all of the above characteristics
16) b: you should be in the furtest left lane possible.
17) c: 0.08 or higher
18) a: motorist’s failure to see a motorcycle in traffic
19) b: Obay the same traffice rules
20) d: all of the above.
21) d: you must use your headlights at night and at other times when it’s hard to see.
22) c. remove snow from entire car, including the roof,hood and rear of the vehicle
23) b. multiplies the effects
24) b: leave a note that can be found easily at the scene of the crash
25) c: liability insurance

หรือเพื่อนๆสามารถเข้าไปดูตัวอย่างข้อสอบและเทคนิคต่างๆเพิ่มเติมได้ที่เว็บนี้ค่ะ DMVVATEST


บทความที่เกี่ยวข้อง

ตัวอย่างข้อสอบขับรถในอเมริกา ชุด1

ตัวอย่างข้อสอบขับรถในอเมริกา ชุด2

ตัวอย่างข้อสอบขับรถในอเมริกา ชุด3

ตัวอย่างข้อสอบขับรถในอเมริกา ชุด4

ตัวอย่างข้อสอบขับรถในอเมริกา ชุด5

ตัวอย่างข้อสอบขับรถในอเมริกา ชุด6

ตัวอย่างข้อสอบขับรถในอเมริกา ชุด7

ตัวอย่างข้อสอบขับรถในอเมริกา ชุด9


GoGoAmerica.com เว็บรวมหลากหลายเรื่องราวน่ารู้ใน อเมริกา ทั้ง วัฒนธรรม อาหาร ชีวิตความเป็นอยู่ การหางานในอเมริกา สถานที่เที่ยว สำหรับคนไทยที่มีเป้าหมายในอเมริกาไม่ควรพลาด


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *